Số người truy cập

Số người truy cập : 262058

Hoạt động của Trung tâm : Hợp tác đào tạo

Chiêu sinh của Cần Thơ

SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP

Tải về tập tin tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP

TRUNG TÂM GDTX - KTHN

  Số:       /TTGDTX-KTHN                            

                                     Đồng Tháp, ngày      tháng  10  năm 2011

 

HƯỚNG DẪN (LẦN 2)

 

Việc tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ của

Trường Đại học Cần Thơ

tại chi nhánh Trung tâm Giáo dục thường xuyên

và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

 


                

Căn cứ công văn số 149/UBND.VX, ngày 29 tháng 6 năm 2011 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp (GDTX-KTHN) liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C và IELTS, TOEFL, TOEIC;

Căn cứ Thông báo chiêu sinh số 1575/TB-ĐHCT, ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Trường Đại học Cần Thơ về việc học ngoại ngữ đối với học viên học tại chi nhánh Đồng Tháp;

Căn cứ Hợp đồng hợp tác đào tạo số 20/HĐ.TTGDTX-KTHN, ngày 11 tháng 9 năm 2011 giữa Trung tâm ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ với Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các khóa học ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ giảng dạy đặt tại Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp;

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2011 Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp có hướng dẫn số 177/GDTX-KTHN V/v hướng dẫn tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ tại chi nhánh Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, được sự hỗ trợ và giúp đỡ một phần kinh phí của Trung tâm ngoại ngữ-Trường Đại học Cần Thơ, nên có một số nội dung thu học phí thay đổi (giữ y mức thu học phí của Trung tâm ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ qui định, không phụ thu thêm như hướng dẫn trước đây), nay Trung tâm GDTX-KHKTHN hướng dẫn tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ bổ sung lần 2 cụ thể như sau:

 

1. Nội dung đào tạo:

    Các khóa học ngoại ngữ trình độ: vỡ lòng, sơ cấp, A, B, C và các hóa học Anh văn đặc biệt (đính kèm mức thu học phí của Trung tâm ngoại ngữ -Trường Đại học Cần Thơ quy định).

 

2. Địa điểm đào tạo:

    Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp

   Cơ sở 1: Số 25, đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Cơ sở 2: Số 4, đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

3. Thời gian ghi danh:

  Ghi danh và đóng học phí hàng ngày (trừ ngày chủ nhật) theo thời gian như sau:

   - Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’

   - Chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ

   - Tối từ 18 giờ 15’ đến 20 giờ 30’

 

4. Địa điểm ghi danh:

  Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp, Cơ sở 2: Số 4, đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Cạnh Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp).

 Điện thoại: 0673 852312, DĐ: 0942 250 796 gặp cô Nguyễn Thị Diễm Hương (trong giờ hành chính).

 Điện thoại tư vấn: 01299 109 017 gặp cô Bùi Thị Cao Nguyên

 

5. Thi xếp lớp:

   Vào lúc 8 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2011 (Chủ nhật)

 

6. Khai giảng: 

    Vào lúc 18 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2011, tại Cơ sở 2: Số 4, đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Cạnh Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp)

 

 Mọi chi tiết khác (nếu có) xin vui lòng liên hệ:

 Tổ Ngoại ngữ-Tin học-Nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

     Cơ sở 2: Số 4, đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

 Điện thoại liên hệ: 0673 852312, DĐ: 0942 250 796, 01299 109 017.

 

Nơi nhận :

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Sở GDĐT (báo cáo); 

- Trường ĐH Cần Thơ (báo cáo);

- TT Ngoại ngữ ĐHCT (phối hợp);

- Trường ĐH Đồng Tháp;

- Trường CĐ Y tế Đồng Tháp;

- UBND huyện, thị, TP (để thông báo);

- Văn phòng các hyện, thị, thành ủy (để biết);

- Các Phòng, Ban thuộc UBND TPCL (để biết);

- Các Sở, Ban, ngành Tỉnh (để biết);

- Các trường THPT (để thông báo);

- Các Phòng GDĐT huyện, thị, TP (để thông báo);

- Các Tr. tâm GDTX huyện, thị, TP (để thông báo);

- Các Phòng thuộc Sở GDĐT (để biết);

- Lưu: VT, TNN (100).

 

                GIÁM  ĐỐC

                     ( đã ký )

 

ThS. Nguyễn Hoàng Nhi